شته کورسونه

 • ښوونکی: Гриневич Оксана Леонідівна
 • ښوونکی: Деркач Інна Володимирівна
 • ښوونکی: Петрова Тамара Олегівна
 • ښوونکی: Фабрична Яна Геннадіївна
 • ښوونکی: Чибіс Лариса Вікторівна
 • ښوونکی: Юрченко Світлана Олександрівна
 • ښوونکی: Яценко Людмила Михайлівна
На другому році навчання курс англійської мови як першої іноземної спрямований на практичне оволодіння студентами системою англійської мови та нормами її функці#8230;
 • ښوونکی: Кравченко Олександр Григорович
 • ښوونکی: Літкович Юлія Вікторівна
 • ښوونکی: Чибіс Лариса Вікторівна
 • ښوونکی: Кукса Ірина Миколаївна
 • ښوونکی: Сташко Галина Іванівна
 • ښوونکی: Юрченко Світлана Олександрівна
 • ښوونکی: Яценко Людмила Михайлівна
 • ښوونکی: Білоус Аліна Анатоліївна
 • ښوونکی: Кукса Ірина Миколаївна
 • ښوونکی: Мальована Марина Михайлівна
 • ښوونکی: Мартинюк Оксана Сергіївна
 • ښوونکی: Титова Наталія Юріївна
 • ښوونکی: Кравченко Олександр Григорович
 • ښوونکی: Ліннік Лілія Анатоліївна
 • ښوونکی: Літкович Юлія Вікторівна
 • ښوونکی: Макатер Світлана Василівна
 • ښوونکی: Мартинюк Оксана Сергіївна
 • ښوونکی: Ніколаєнко Світлана Володимирівна
 • ښوونکی: Сташко Галина Іванівна
 • ښوونکی: Титова Наталія Юріївна
 • ښوونکی: Шевелько Катерина Олександрівна
 • ښوونکی: Гриневич Оксана Леонідівна
 • ښوونکی: Деркач Інна Володимирівна
 • ښوونکی: Петрова Тамара Олегівна
 • ښوونکی: Фабрична Яна Геннадіївна
 • ښوونکی: Чибіс Лариса Вікторівна
 • ښوونکی: Юрченко Світлана Олександрівна
 • ښوونکی: Яценко Людмила Михайлівна
На другому році навчання курс англійської мови як першої іноземної спрямований на практичне оволодіння студентами системою англійської мови та нормами її функці#8230;
 • ښوونکی: Кукса Ірина Миколаївна
 • ښوونکی: Літкович Юлія Вікторівна
 • ښوونکی: Мальована Марина Михайлівна
 • ښوونکی: Мартинюк Оксана Сергіївна
 • ښوونکی: Регент Аліна Іванівна
 • ښوونکی: Смаженко Ольга Андріівна
 • ښوونکی: Чибіс Лариса Вікторівна
 • ښوونکی: Гриневич Оксана Леонідівна
 • ښوونکی: Деркач Інна Володимирівна
 • ښوونکی: Петрова Тамара Олегівна
 • ښوونکی: Фабрична Яна Геннадіївна
 • ښوونکی: Чибіс Лариса Вікторівна
 • ښوونکی: Юрченко Світлана Олександрівна
 • ښوونکی: Яценко Людмила Михайлівна
 • ښوونکی: Кравченко Олександр Григорович
 • ښوونکی: Пасічник Тетяна Дмитрівна
 • ښوونکی: Мартиненко Олена Євгенівна
Курс призначений для формування навичок и розвитку вмінь аудіювання студентів заочної форми навчання (англійська мова, II курс, ІІІ семестр).